Karakteristieken van de Klundertse tak

De Klundertse Korteweg-stam begint bij Aert Adriaenszoon Cortewegh (1645 – 1702), boer aan de Korte Weg, in de Groote Polder onder Klundert. Zijn achterkleinzoon Corstiaan Robbrechtszoon (4.2.1.1) blijkt in 1801 nog steeds in de Groote Polder te wonen. Ook de andere afstammelingen in de eerste generaties bleven in Klundert of nabije woonplaatsen als Willemstad en Fijnaart. Hun sociale omgeving was ook klein: de protestantse boeren in een afgelegen stukje Holland. Het is niet verwonderlijk dat Maarten Jacobszoon (4.1.1.2) trouwde met een familielid, dochter van Corstiaan 4.2.1.1, en dat hij mogelijk door inteelt epilepticus was.

Aert Adriaenszoon had 9 kleinzoons die nageslacht hadden met de naam Korteweg. De afstammelingen van twee van die negen beschouwen we als afzonderlijke takken: de Zevenbergse tak en de Flakkeese tak. Dan blijven zeven kleinzoons over; hun nageslacht vatten we samen als Klundertse tak.

3.1.1 Jacob, boer in Klundert, had geen achterkleinzoons (generatie 6) die een gezin konden stichten. Een van de kleindochters echter was getrouwd met Cornelis Maris en hun zoon Maarten kreeg toestemming om zich Korteweg Maris te noemen. Met deze dubbele achternaam bleef de naam Korteweg voor zijn nageslacht behouden. Maarten’s zoons bleven boer in Klundert. Daarna verspreidde het geslacht zich sterk.

3.1.2 Cornelis was timmerman en daardoor kwamen zijn zoons en kleinzoons in de houthandel en de aannemerij. Hun verdere nageslacht bereikte vaak vooraanstaande posities.
Cornelis’ zoon Adrianus was naast houthandelaar in de Franse tijd “president van de municipaliteit”, waarschijnlijk te vergelijken met de functie van burgemeester. Ook diens zoon Diderik (5.1.2.1.2) was burgemeester van Klundert en diens zoon (Adrianus Johannes, 6.1.2.1.2.1) werd rechter in ’s Hertogenbosch. Over diens kinderen en kleinkinderen is heel wat te vertellen. Zo werden zoon Bastiaan en zijn vrouw Maria Elize Baart de hoofdpersonen van de dubbelbiografie “Twee verwoeste levens”, geschreven door Jeroen Brouwers. Bastiaan was aanvankelijk officier aan de KMA, maar hij kreeg op den duur zeer revolutionaire ideeën, ook door contact met Multatuli. Het echtpaar pleegde tenslotte zelfmoord. Drie broers van Bastiaan bouwden een wetenschappelijke carrière op. Naar de eerste, Diederik, 7.1.2.1.2.1.1, wiskundige, is de “Korteweg-deVries-vergelijking” genoemd, die wereldwijd bekend is, omdat hij een rol speelt in de stromingsleer. De tweede, Johannes Adrianus, was een bekende hoogleraar heelkunde. Hij gaf leiding aan een Nederlandse ambulance (veldhospitaal) in de Boerenoorlog. De derde, Pieter Cornelis, was eveneens arts en vader van Remmert Korteweg, die een belangrijk medicus werd op het gebied van tuberculose en kanker, en ook vader van de kunstschilder Adriaan, die bekend werd, maar vrij jong in India overleed.
Cornelis 3.1.2 was ook vader van Hendrik. Diens kleinzoon Frans werd gemeenteambtenaar in Utrecht en kreeg daar acht zoons die de naam Korteweg doorgeven. Hij werd daarmee grondlegger van een behoorlijk omvangrijke Utrechtse familietak.

3.1.3 Pieter was boer, maar in zijn nageslacht komen veel wagenmakers, kleermakers en arbeiders voor. Opvallend is zijn kleindochter Johanna, die voor haar huwelijk een zoon Leendert Korteweg had. Deze Leendert werd de voorvader van een Bredase familie, die het bouwconcern “Korteweg Bouw” stichtte. 
Veel van de nazaten van Pieter vestigden zich in Rotterdam. Velen waren arbeider in de haven of varensgezel, maar er komen in deze familie ook onderwijzers voor en een zoon van een onderwijzer werd hoogleraar economie in Groningen (8.1.3.1.1.3.3.1 ). Ook opvallend was Aart Johannes (8.1.3.1.1.5.3.1), zoon van een wagenmaker die het schopte tot directeur van scheepvaartbedrijf Ph. Van Ommeren. Hij werkte een poos in Belgisch Congo en eindigde zijn leven in Frankrijk, waar ook zijn afstammelingen wonen.
Frans (), een arbeider uit Willemstad emigreerde in 1916 naar Kalamazoo in Michigan (VS). Hij en zijn familie noemde zich voortaan Korteway.

3.2.1 Robbrecht was waarschijnlijk ook boer en daarnaast schepen (wethouder). Een deel van zijn nakomelingen was middenstander in Klundert. Een opmerkelijke zoon van zo’n middenstander was Pieter Korteweg, hoogleraard economie, thesaurier-generaal op het Ministerie van Financiën en daarna president-directeur van Robeco. 
In de 6e generatie komen in deze tak drie artsen voor: Cornelis, zoon van 5.2.1.2.1 Robbrecht, zijn neef Izaäk 6.2.1.2.2.5 en diens broer Robbrecht 6.2.1.2.2.6. Hun broer 6.2.1.2.2.2 Jan is de grondlegger van 5 nog steeds bestaande bakkerszaken in Alblasserdam en Dordrecht. Opmerkelijk is ook wel Cornelia, zuster van deze broers: zij schonk het leven aan 16 kinderen! En broer Corstiaan Robbert, 6.2.1.2.2.3, die in het leger opklom van timmerman tot kapitein in Nederlands Oost-Indië.

3.2.2 Aart kwam in Ooltgensplaat terecht, tegenover Willemstad aan het Volkerak. Aan de andere kant van het Hollands Diep ligt Strijen. Zoon Corstiaan (4.2.2.1) vestigde zich daar, evenals zijn zoon Aart. Van de zoons van deze Aart, woonachtig in Strijen en de omgeving van Dordrecht weten we opmerkelijk weinig. Wel het overlijden van zoon Korstiaan, soldaat tijdens de opstand van België, in het fort van Breskens.

3.2.3 Johannis en

3.2.5 Cornelis hadden na enkele generaties geen nakomelingen meer die zich Korteweg noemden.

Generatie 3

Generatie 4

Generatie 5

Generatie 6

Volgende generaties

3.1.1 Jacob
1713-1796 boer
Groote Polder

4.1.1.1 Adriaan

1751-1816

5.1.1.1.1 Ary
1810-1896 aannemer

10 kinderen

Geen nakomelingen met de naam Korteweg


4.1.1.2 Maarten
1761-1816 boer Zevenbergen

5.1.1.2.1 Jacob
1800-1874

boer/dijkgraaf Zevenbergen

6.1.1.2.1.1 Cornelia

1848-1919 Willemstad tr. Cornelis Maris

Maarten Korteweg Maris en zijn nageslacht, boeren in Klundert

3.1.2 Cornelis
1719-1768 timmerman

4.1.2.1 Adrianus

1750-1809 houthand.

pres. municipaliteit

5.1.2.1.1 Cornelis
1786-1853 aannemer

6.1.2.1.1.1

Abraham Adr.
1824-1871 aannemer

Burgemeester en notaris, juristen, industriëlen5.1.2.1.2 Diderik

1789-1861
burgemeester

6.1.2.1.2.1

Adrianus Joh.

1820-1888 rechter

Den Bosch

Wiskundige, medici


4.1.2.2 Hendrik

1756-1813 houthand.

5.1.2.2.1 Cornelis

1790-1856
aannemer

6.1.2.2.1.1

Hendrik Frans
1824-1863 houthand.

geen nageslacht met de naam Korteweg
6.1.2.2.1.2 Frans

1837-1921
gemeenteambt.Utrecht

timmerlieden, industriëlen, ambtenaar Utrecht

3.1.3 Pieter
1726-1772 boer

4.1.3.1 Adriaan
1767-1834 arbeider

5.1.3.1.1 Pieter

1798-1862 wagenm.  Fijnaart

6.1.3.1.1.1 Willem 1827-1897 wagenm. Hoekse Waard

Timmerman, R’dam e.o.
6.1.3.1.1.2 Adrianus

1829-1910 wagenm.
Dordrecht e.o.

geen nageslacht met de naam Korteweg
6.1.3.1.1.3 Simon 1831-1912 wagenmaker Mijnsheerenland

Arbeiders R’dam, onderwijzers en hoogleraar economie
6.1.3.1.1.4 Hendrik

1837-1919 wagenm. Fijnaart

geen nageslacht met de naam Korteweg
6.1.3.1.1.5 Aart Joh.

1851-1899 schoolhoofd

Onderwijzers en een vetegenwoordiger van een scheepvaartmij.5.1.3.1.2 Hendrik
1800-1830
kleerm. Fijnaart

6.1.3.1.2.1 Adrianus

1829-1892
kleermaker Fijnaart

geen nageslacht met de naam Korteweg5.1.3.1.3 Krijn 1818-1856
arbeider

6.1.3.1.3.1 Jacob
1856-1898 arbeider Willemstad

Familie Korteway in Kalamozoo, Michigan5.1.3.1.4 Corstiaan

1822-1858 arbeider Haarlemmerm.

6.1.3.1.4.1 Willem

1851-1938 schoolhoofd IJsselmonde

geen nageslacht met de naam Korteweg5.1.3.1.5 Johanna

1827-1883 dienstm.

Willemstad

6.1.3.1.5.1 Leendert (voorechtelijk) 1848-1896 veehouder Willemstad

bouwkundigen, militairen, bouwbedrijf Korteweg Breda,


4.1.3.2 Cornelis
1770-1804 Willemstad

5.1.3.2.1 Pieter

1800-1843 slachter Willemstad

6.1.3.2.1.1 Cornelis
1828-1878 arbeider Willemstad

arbeiders Willemstad/Fijnaart/Ridderkerk/Barendrecht
6.1.3.2.1.2 Pieter

1842-1878 arbeider Willemstad

Na 7e generatie geen nageslacht met de naam Korteweg

3.2.1 Robbrecht
1707-1766 schepen

4.2.1.1 Corstiaan
1736-1826

Groote Polder

Geen nakomelingen
4.2.1.2 Cornelis

1738-1812 boer Zevenbergen

5.2.1.2.1 Robbrecht

1776-1811 boer
Fijnaart

6.2.1.2.1.1 Pieter

1807-1850 kleermaker

kleermakers, middenstanders Klundert5.2.1.2.2

Corstiaan
1782-1844 boer

6.2.1.2.2.1 Cornelis
1807-1895 boer

zoons zonder kinderen, dochters geëmigreerd
6.2.1.2.2.2 Jan
1810-1895 bakker Alblasserdam

bakkers Alblasserdam, Dordrecht
6.2.1.2.2.3

Corstiaan Robbert
1812-1884 militair

o.a. in Ned-Indië

geen nageslacht met de naam Korteweg
6.2.1.2.2.4 Jacob
1814-1898 boer Iowa

geen nageslacht met de naam Korteweg
6.2.1.2.2.5 Izaäk
1826-1900 arts
L.Zwaluwe en Strijen

Na 7e gener. geen nageslacht met de naam Korteweg
6.2.1.2.2.6 Robbrecht

1830-1920 arts div.plaatsen

Diverse beroepen Indonesië, Z-Afrika

3.2.2 Aart

1709-1765
Ooltgensplaat

4.2.2.1 Corstiaan
1749-? Strijen

5.2.2.1.1 Aart

1781-1847

arbeider Strijen

4 kinderen

geen nageslacht met de naam Korteweg

3.2.3 Johannis 1715-1778

Willemstad

4.2.3.1 Cornelis
1758-1816 timmerm. Willemstad


Geen nakomelingen met de naam Korteweg


3.2.5 Cornelis

1734-1795

Geen volwassen zoons

 
Familie Korteweg, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting